Понеделник, Юни 17, 2024
   
Текст

Добре дошли!

Кафявата мечка (Ursus arctos) е вид със световна, европейска и национална консервационна значимост, опазван чрез Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Бернската конвенция (опазване на дивата природа и естествените местообитания в Европа), както и CITES (Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна).

България е третата страна в Европа, наред с Румъния, Финландия и Швеция по численост на жизнена мечешка популация. У нас кафявата мечка е защитен вид според Закона за биологичното разнообразие, създаден в съответствие с модерната законова рамка на цивилизована Европа. Мечката е обявена за приоритетен вид, изискващ строго опазване на местообитанията му и обособяване на защитени зони в Националната екологична мрежа - част от Европейската мрежа Натура 2000.

С настъпващите демографски и социалноикономически промени в България - обезлюдяване, обедняване и застаряване на жителите на планински и полупланински райони с местообитания на кафява мечка, отслабваща селскостопанска дейност в поясите около някога многолюдни места, интензивен дърводобив, строителство и масов туризъм, ниска степен на урбанизация на част от селищата, нарастване на частния интерес към ловните стопанства и лова на тяхна територия с ползване на модерни далекобойни ловни и дори бойни огнестрелни оръжия, с увеличаване на мобилността на хората в планините - нараства и обезпокояването на кафявата мечка. Хората навлизат в мечите територии и възниква риск от пряк сблъсък с тях, защото човешките правила не са понятни за мечките.

Този сайт е създаден да предоставя достъпна, полезна, достоверна и научно обоснована информация за вида Кафява мечка и неговите местообитания в България и с това да подпомогне добрата информираност на законодатели и заинтересовани страни при изработването и прилагането на модерни и ефективни европейски правила за опазването му.

Сайтът е предназначен да задоволи възможно най-широк обществен интерес и необходимостта от актуална информация за кафявата мечка, както и да покаже на местните общности и на българското общество като цяло, че е възможно съжителство с този ценен вид от дивата природа и в това съществува потенциал за извличане на икономически ползи, за създаване на поминък за местните общности в районите със съхранена популация.

Какво да правим, ако срещнем мечка?

Какво да правим ако срещнем мечка? Когато се движите в "мечи" район, говорете, пейте, свиркайте, потропвайте, така че да ви чуят поне от 30 метра. Ако се движите тихо, може да се озовете в «личното пространство» на мечката и да я изненадате. Тогава, мечката се чувства силно застрашена и може да мине през вас. После, уплашена ще избяга. Обикновено последствията са одраскване, натъртване и силен уплах.

Прочети цялата статия

Мултимедиен диск ,,Как да живеем с мечки?"

CD_view view_online
Download_iso

Видео галерия